Personeelsadvies Nieuws

1/6/2016 - What's new in 2016?

De wereld staat nooit stil, zo ook niet de wereld met raakvlakken met HRM.
In 2015 hebben we al enorm veel wijzigingen voor de kiezen gekregen, met name op het gebied van arbeidsrecht. Je zou denken dat ‘alles dan wel even geweest is’, maar nee, dat zou natuurlijk te makkelijk zijn.

Hierbij een overzichtje van (een aantal van) de wijzingen in 2016:

Transitievergoeding:
De invoering van de transitievergoeding vond pas plaats in 2015, maar nu is de eerste wijziging al aan de orde. De maximale transitievergoeding gaat van € 75.000 naar € 76.000.

WW
Er worden met ingang van 1 januari 2016 aanpassingen gedaan in de ww. De maximale duur van de uitkering wordt in stapjes naar beneden geschroefd. De maximale duur wordt stapsgewijs verkort van 38 maanden naar 24 maanden.

Voor wat betreft de opbouw van ww geldt:
- De eerste 10 jaar, 1 maand per jaar.
- Daarna voor iedere jaar een halve maand ww.
- Rechten tm 2015 blijven bestaan.

Werkkostenregeling
Aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium. Vanaf 2016 zal de belastingdienst toetsen op de volgende punten:
- wat is de aard van de vergoeding / verstrekking?
- wat is de omvang of waarde van de vergoeding / verstrekking?
- Hoe werd de vergoeding voor de WKR binnen de organisatie behandeld?
- Krijgen collega’s de vergoeding / verstrekking ook?
- Krijgen vergelijkbare werknemers bij een andere werkgever de vergoeding / verstrekking ook

Rentevoordeel op personeelsleningen vallen niet meer onder de nihilwaardering.

Levensloopregeling
Vanaf 2016 is de opname van levenslooptegoed weer volledig belastbaar loon. In 2015 werd, bij een volledige opname van het saldo, nog 20% van het saldo onbelast uitgekeerd.

Auto van de zaak
De bijtellingspercentages zijn gewijzigd. In 2015 waren er de volgende categorieën: 4%, 7%, 14%, 20% en 25%. De categorieën in 2016 zijn: 4%, 15%, 21% en 25%.

AOW leeftijd
-
De AOW leeftijd wordt in 2016 verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden.
- Bij ziekte van een doorwerkende AOW-er geldt vanaf 2016 nog een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken. Ook zijn er beperktere reintegratie verplichtingen.
- AOW’ers vallen per 2016 onder de verzekeringsplicht voor de Ziektewet.
- Een contract voor onbepaalde tijd hoeft pas na 6 contracten en/of 48 maanden.
- Er bestaat geen recht op een transitievergoeding.
- Er is sprake van een opzegtermijn van 1 maand.
- Het afspiegelingsprincipe is niet van toepassing op deze groep (bij ontslag om bedrijfseconomische reden).

Wet Flexibel Werken
Deze wet vervangt de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Naast het aanvragen van een aanpassing in de arbeidsduur kan een medewerker met deze wet ook een aanvraag doen voor een aanpassing van zijn arbeidsplaats. Een aantal zaken op een rijtje:
- Voordat er iets aangevraagd kan worden dient een medewerker minimaal een half jaar in dienst te zijn bij de werkgever.
- Werkgever dient binnen een maand te beslissen over een aanvraag.
- Een aanpassing in de arbeidsduur kan alleen afgewezen worden wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
- Bij de aanvraag voor een andere arbeidsplaats is dit veel minder aan de orde. Het volstaat voor de werkgever om zijn keuze voor een afwijzing te motiveren.
- Een nieuw verzoek mag door de werkgever gedaan worden één jaar na zijn/haar eerdere verzoek.

Zwangerschapsverlof bij meerlingen
Deze wijziging gaat in met ingang van 1 april 2016. Met ingang van die datum bestaat het recht op 4 weken extra zwangerschapsverlof. Dit verlof gaat in 8-10 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum.

En om vast vooruit te lopen en te kijken naar 2017.
Met ingang van 1 juli 2017 krijgen werknemers met een partner die bevallen is recht op 5 dagen betaald kraamverlof.

Terug naar de nieuwsberichten